SUPER PROMOCJA
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ


test

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „NOVUM“
należącego do Spółki
NOVUM STONE EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach

Przepisy ogólne
§ 1

Niniejszy wzorzec umowy stanowi Regulamin i określa warunki sprzedaży na terenie Polski towarów wskazanych w sklepie internetowym („Sklep“) znajdującym się na stronie internetowej www.sklep.novum.info.pl, („Strona internetowa“) oraz zasady korzystania ze Sklepu.
Właścicielem Sklepu jest Spółka NOVUM STONE EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 40-562, przy ul. Kredytowej 9 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426695, NIP 644-289-28-72, REGON 276409123, adres email: sklep@sklep.novum.info.pl, telefon: (32) 608-16-84, („Sprzedawca“).
Regulamin określa w szczególności:
warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży,
tryb postępowania reklamacyjnego.
Postanowienia Regulaminu mogą zawierać zapisy majace zastosowanie w stosunku do praw i obowiązków osób fizycznych, o których mowa w art. 221 Kodeksu cywilnego to jest nabywających towary w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością zawodową lub gospodarczą („Konsument“). W takiej sytuacji majace zatsosowanie wobec Konsumentów odstepstwa są wyraźnie i jednoznacznie określone w treści Regulaminu.
Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania w zakresie w jakim przepisy bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa są korzystniejsze dla Kupujących, w tym dla Konsumentów.
Osoba przeglądająca stronę internetową i dokonująca zakupów towarów oferowanych w Sklepie („Kupujący“) powinna przed złożeniem zamówienia dokładnie przemyśleć planowany zakup towarów, zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz dokonywać zakupów towarów przedstawionych w Sklepie pod warunkiem akceptacji postanowień Regulaminu.
Kupujący może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej. Kupujący może bez żadnych ograniczeń pobrać plik zawierający Regulamin i sporządzić jego wydruk.
Kupujący zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu jak również ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet a wszelkie dostarczanie treści bezprawnych jest niedopuszczalne (co dotyczy w szczególności treści naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści nawołujących do przemocy, podżegania do popełnienia przestępstwa itp.)
Kupujący jest w każdym czasie uprawniony do zwrócenia się do Sprzedawcy o wyjaśnienia poszczególnych postanowień Regulaminu, które są w jego ocenie niejasne lub niejednoznaczne jak też o wyjaśnienie wątpliwości co do jego praw lub obowiązków w świetle postanowień Regulaminu. Sprzedawca udziela Kupującym niezbędnych wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.
Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę i Kupującego za pomocą środków porozumiewania się na odległość są produkty wskazane przez Sprzedawcę w Sklepie jako aktualnie przeznaczone do sprzedaży i objęte zamówieniem złożonym przez Kupującego („Towar“). Sprzedawca zapewnia kompleksową obsługę oraz realizację zamówień na terenie całej Polski.
Sklep umożliwia sprzedaż towarów z branży budowlanej i ogrodniczej, w tym w szczególności kostkę brukową, płyty tarasowe, kamień ogrodowy i elewacyjny, kruszywa naturalne i otoczaki ogrodowe jak też narzędzia i inne akcesoria związane z ogrodnictwem. Towary są nowe i oryginalnie zapakowane oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Polski w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.
W Sklepie umieszczone są materiały, w tym fotografie, grafiki, teksty, będące przedmiotem ochrony prawnej, w tym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 04 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 z późn zm.). Jakiekolwiek korzystanie z tych materiałów w celach niezgodnych z Regulaminem, w szczególności ich kopiowanie, modyfikowanie, publikowanie jest zabronione.
Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleiformatycznym:
dostęp do sieci Internet,
przeglądarka www (rekomendowana Mozilla Firefox) – niezbędna do dostępu do witryn www.
posiadanie konta email – do odbierania i wysyłania wiadomości pocztą elektroniczną,
optymalna rozdzielczość monitora 1024 x 768 pkt

Warunki sprzedaży
§ 2

Przedstawienie w Sklepie przez Sprzedawcę towarów w tym opisów, właściwości i danych technicznych oraz użytkowych oraz ceny towarów, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 oraz 543 Kodeksu cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
Sprzedawca może zmienić ceny i zakres prezentowanych towarów, warunki umowy, sposoby dokonywania płatności, stawki przesyłki towarów jak też wprowadzać prezentacje nowych towarów w Sklepie, ogłaszać i odwoływać akcje promocyjne i wyprzedaże w Sklepie. Zmiany, o których mowa w zdaniu pierwszym nie wpływają na treść umów zawartych przed ich wprowadzeniem.
Przedstawione w Sklepie towary i ich ceny, koszty związane z dotarczeniem towarów, sposoby płatności, ogłaszane promocje sprzedaży i inne warunki sprzedaży dotyczą wyłącznie nabywania towarów za pośrednictwem Sklepu i nie są obowiązujące dla Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, w zakresie prowadzonej przez tą Spółkę sprzedaży tradycyjnej.
Ceny poszczególnych towarów wskazane w Sklepie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cło itp.). W przypadku wystąpienia konieczności zastosowania szczególnego opakowania towarów, wykorzystania palet, a także kosztów transportu, koszty te będą osobno naliczane.
Sprzedawca wraz z zakupem towaru wydaje Kupującemu dowód sprzedaży (paragon, lub faktura VAT), który jest wystawiany po uprzednim skompletowaniu i przygotowaniu towarów do wysyłki lub do odbioru przez Kupującego i wysyłany Kupującemu wraz z przesyłką lub wręczany przy odbiorze towaru.
Niektóre z prezentowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym Kupujący zostają poinformowani poprzez zamieszczenie informacji w Sklepie lub na adres poczty elektronicznej Kupującego.

Złożenie zamówienia i zawarcie umowy
§ 3

Do składania zamówień i zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby pełnoletnie, majace pełną zdolność do czynnosci prawnych.
Zamówienia są przyjmowane 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem Internetu.
Zamówienia można składać za pomocą elektronicznego formularza zamówienia udostępnionego w Sklepie jak również pocztą elektroniczną na adres zamowienia@sklep.novum.info.pl. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
Przy złożeniu zamówienia za pomocą elektronicznego formularza zamówienia potwierdzenie akceptacji Regulaminu następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w formularzu zamówienia.
Zawarcie Umowy sprzedaży następuje w ten sposób, że Kupujący, na podstawie zaproszenia Sprzedawcy do zawarcia umowy, o którym mowa w § 2 pkt 1, wypełnia formularz zamówienia (który stanowi ofertę zakupu). Następnie Sprzedawca, po odebraniu formularza zamówienia, składa oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji, zawierające szczegóły jego realizacji, w tym sposób wydania towaru (przesyłka lub odbiór osobisty przez Kupującego) – oświadczenie Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Kupującego i wywołuje skutek w postaci zawarcia umowy.
Jeżeli po wypełnieniu formularza zamówienia oprogramowanie funkcjonujące w Sklepie generuje Kupującemu informację zawierającą całkowitą wartość transakcji sprzedaży (tj. cenę towaru, ewentualnie wraz z kosztami przesyłki) a następnie Kupujący dokonuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia zapłaty tej kwoty, to przyjmuje się że treść zamówienia została zaakceptowana przez Sprzedawcę (tj. że złożył on oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji) i doszło do zawarcia umowy sprzedaży z chwilą dokonania zapłaty.
Przy złożeniu zamówienia pocztą elektroniczną Sprzedawca, po ustaleniu z Kupującym szczegółów realizacji zamówienia wysyła na adres email Kupującego oświadczenie o przyjęciu zamówienia do realizacji zawierające wszystkie niezbędne dane zamówienia a oświadczenie to skutkuje zawarciem umowy. Najpóźniej wraz z tym oświadczeniem wysyła także informację o adresie strony internetowej na której znajduje się Regulamin oraz o konieczności jego akceptacji przed realizacją zamówienia. Zawarcie umowy i możliwość realizacji zamówienia następuje nie wcześniej, niż po otrzymaniu od Kupującego wiadomości email zawierającej oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje warunki Regulaminu.
Kupujący przy złożeniu zamówienia jest zobowiązany podać:
ilość i rodzaj zamawianych towarów,
imię i nazwisko Kupującego oraz odbiorcy towaru,
sposób odbioru towaru (wysyłka, odbiór osobisty)
dokładny adres, na który należy wysłać towar (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr lokalu), lub proponowany termin odbioru towaru,
telefon kontaktowy Kupującego oraz odbiorcy towaru,
adres kontaktowy email.
W przypadku żądania wystawienia faktury VAT, zgłoszonego przez Kupującego będącego przedsiębiorcą, jest on zobowiązany podać dodatkowo dane niezbędne do wystawienia tej faktury (nazwa prowadzonej działalności lub firmę; adres siedziby z podaniem miejscowości, kodu pocztowego, ulicy, nr lokalu; Numer Identyfikacji Podatkowej).
Gdy zamówienie jest składane przy pomocy formularza zamówienia, wówczas podanie niezbędnych danych wymienionych powyżej następuje poprzez wypełnienie przeznaczonych do tego pól znajdujących się w tym formularzu. Gdy zamówienie jest składane pocztą elektroniczną, niezbędne dane muszą zostać zamieszczone w treści wiadomości elektronicznej.
Zawarcie umowy w przypadku złożenia zamówienia pocztą elektroniczną następuje zgodnie z pkt 7.
Sprzedawca w każdym czasie jest uprawniony do podjęcia kontaktu z Kupującym w celu weryfikacji poprawności danych podanych w zamówieniu. Sprzedawca dokłada starań, żeby zamówienie było zgodne z życzeniem Kupującego a potwierdzenie zamówienia nie zawierało błędów i nieścisłości.
W przypadku stwierdzenia przez Kupującego jakichkolwiek błędów lub nieścisłości w treści otrzymanego od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, powinien on niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia tych nieścisłości. Powyższe dotyczy zwłaszcza zamówień składanych bez użycia formularza zamówienia z uwagi na większe ryzyko powstania błędów i nieścisłości.
Zawarcie umowy upoważnia Sprzedawcę do zlecenia przedsiębiorstwu przewozowemu przesłania zamówionych towarów na adres podany przez Kupującego, lub przygotowania towarów do odbioru przez Kupującego.
Zmiany w zamówieniu mogą być dokonywane do czasu zawarcia umowy sprzedaży. Anulowanie zamówienia lub zmiana jego treści po złożeniu przez Sprzedawcę oświadczenia o przyjęciu zamówienia do realizacji (tj. po zawarciu umowy sprzedaży) wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy (z zastrzezenim przysługujacego Konsumentom prawa do odstapienia od umowy zgodnie z § 7 ninijeszego Regulaminu). Udzielenie zgody lub odmowa jej udzielenia jest przekazywana Kupującemu bez zbędnej zwłoki, po sprawdzeniu przez obsługę Sklepu na jakim etapie realizacji znajduje się zamówienie.
W razie potrzeby i możliwości konsultanci Sklepu udzielają niezbędnej pomocy i informacji celem złożenia zamówienia w sposób prawidłowy i odpowiadający potrzebom Kupujących oraz celem dokonania zmian w zamówieniu.

Rejestracja indywidualnego konta
§ 4

1. Sklep umożliwia Kupującym założenie indywidualnego konta (konto użytkownika). Założenie konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu email.
2. Po założeniu konta Kupujący:
– wprowadza hasło,
– uzupełnia dane adresowe założonego konta, tj. imię, nazwisko, adres (ze wskazaniem miejscowości, ulicy, kodu pocztowego, numeru telefonu) a w przypadku Kupujących prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo również firmę, NIP, imię i nazwisko osoby kontaktowej,
-potwierdza zapoznanie się i akceptację Regulaminu.
3. Zalogowanie się do konta następuje poprzez wpisanie przez Kupującego adresu email (login) oraz hasła wskazanego przez Kupującego po założeniu konta.
4. Kupujący powinien aktualizować dane uzupełnione po założeniu konta niezwłocznie po zmianie tych danych.
5. Użytkownik poprzez założenie konta wyraża zgodę na treść Regulaminu.
6. Konto jest prowadzone indywidualnie dla każdego Użytkownika.
7. Kupujący będący posiadaczami indywidualnych kont mają ułatwiony proces składania zamówień, w szczególności polegający na braku obowiązku każdorazowego potwierdzania akceptacji Regulaminu jak też obowiązku podawania danych niezbędnych do realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, NIP itp.). Ponadto Kupujący może korzystać z innych funkcji konta (np. przeglądania historii zamówień).
8. Szczegółowe warunki świadczenia usług drogą elektroniczną określone zostały w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną dostępnym na stronie internetowej www.sklep.novum.info.pl.

Wysyłka i odbiór towaru
§ 5

I Postanowienia dotyczące wszystkich Kupujących:
Dostarczenie towaru następuje, w zależności od wyboru Kupującego, poprzez wysyłkę towaru na wskazany w zamówieniu adres lub poprzez odbiór towaru we własnym zakresie przez Kupującego w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, będącym miejscem prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej.
Sprzedawca podaję Kupującemu niezbędne informacje dotyczące odbioru towaru przez Kupującego, w szczególności adres prowadzonej działalności (tj. siedziby, punktu handlowego, składu budowlanego, oddziału itp.) pod którym można dokonać odbioru i godziny, w których odbiór może być dokonany.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych i oznacza okres od dnia zapłaty do dnia dostarczenia towaru, z zastrzeżeniem pkt 5 i 6. O okresowych zmianach dotyczących terminu realizacji zamówienia określonego w zdaniu pierwszym, Sprzedawca poinformuje Kupujących poprzez opublikowanie w widocznym miejscu odpowiedniej informacji na stronie internetowej.
Jeżeli Kupujący oświadczył, że dokona odbioru towaru we własnym zakresie, to termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych i oznacza okres od dnia zapłaty do dnia udzielenia informacji Kupującemu, że zamówione towary są przygotowane do odbioru. Jeżeli Kupujący wskazał w zamówieniu, że dokona zapłaty wraz z odbiorem towaru, to termin realizacji zamówienia liczy się od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
W przypadku dokonywania płatności kartą płatniczą lub przelewem online realizowanych za pośrednictwem jednego z systemów rozliczeń wskazanych w załączniku, termin realizacji zamówienia biegnie od dnia pozytywnej autoryzacji dokonanej płatności (otrzymania potwierdzenia, że Kupujący skutecznie złożył dyspozycję zapłaty).
Realizacja zamówień następuje według kolejności ich złożenia. Sprzedawca niezwłocznie informuje Kupującego o braku towarów lub wystąpieniu innych okoliczności uniemożliwiających realizację złożonego zamówienia albo skutkujących niedotrzymaniem terminów realizacji zamówień określonych w pkt 3 lub 4. W takim przypadku Kupujący w zależności od okoliczności podejmuje dalsze decyzje odnośnie zamówienia (częsciowa realizacja zamówienia, wydłużenie terminu realizacji zamówienia, anulowanie całości zamówienia).
Koszt wysyłki zamówionych towarów ponosi Kupujący według stawek wyszczególnionych w Załączniku A do Regulaminu. Ostateczna wartość transakcji sprzedaży (obejmująca cenę towaru oraz koszty wysyłki) zostanie wskazana Kupującemu po wypełnieniu odpowiednich danych w formularzu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia z pominięciem formularza ostateczna cena realizacji zamówienia zostanie podana przez Sprzedawcę w oświadczeniu o przyjęciu zamówienia do realizacji wysłanym na podany przez Kupującego adres kontaktowy email.
Odbiór przesyłki należy potwierdzić poprzez złożenie podpisu na potwierdzeniu przedstawionym przez osobę doręczającą przesyłkę. Sprzedawca nie udziela gwarancji, że doręczenie przesyłki zawierającej zamówiony towar nastąpi w określonym dniu lub o określonej godzinie. W przypadku, gdy osoba wydająca przesyłkę nie zastanie odbiorcy pod wskazanym przez niego adresem, zostawi awizo zawierające informację o terminie ponownej próby doręczenia przesyłki lub miejscu, w którym odbiorca może we własnym zakresie odebrać przesyłkę. Wydający przesyłkę jest też uprawniony do podjęcia kontaktu telefonicznego z odbiorcą przesyłki w celu uzgodnienia terminu jej doręczenia lub odbioru.
Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, odbiorca jest zobowiązany sprawdzić czy towar lub jego opakowanie nie uległy uszkodzeniu podczas transportu oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z zamówieniem. W szczególności należy zwrócić uwagę, czy nie ma widocznych śladów otwarcia lub uszkodzenia przesyłki (zgniecenie, zalanie, stłuczenie). W przypadku, gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia lub przesyłka jest niekomplenta, odbiorca powinien odmówić jej odbioru oraz sporządzić w obecności doręczającego protokół zawierający informację o uszkodzeniu lub brakach w przesyłce (protokół szkody) a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sytuacji. Zaniechanie czynności wymienionych powyżej nie skutkuje dla Kupującego żadnymi negatywnymi konsekwencjami, chyba że Regulamin stanowi inaczej.

II. Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami:
Sprzedawca nie ponosi wobec Kupujących niebędących konsumentami odpowiedzialności za niezrealizowanie lub nieterminowe zrealizowanie potwierdzonego zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Sprzedawcy, w szczególności z powodu braku towaru u producenta, opóźnień ze strony producenta towaru, opóźnień powstałych w wyniku zdarzeń losowych (tj. wypadek drogowy, złe warunki atmosferyczne, klęski żywiołowe, siła wyższa itp.).
Wykonanie czynności wskazanych w pkt 9 jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę ewentualnych roszczeń Kupującego niebędącego konsumentem, wynikających z otrzymania towaru niekomplentego lub uszkodzonego podczas transportu.

Wysyłka i odbiór towaru
§ 6

Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:
płatność przy odbiorze towaru (zapłata gotówką kurierowi lub w kasie punktu odbioru osobistego Sprzedawcy),
płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ING Bank Śląski S.A. nr rachunku bankowego: 53 1050 1269 1000 0022 1448 6926.
płatność kartą Visa, MasterCard,
płatność przelewem online realizowana za pośrednictwem jednego z systemu rozliczeń wskazanych w Załączniku A do Regulaminu,
Zapłata przez Kupujacego za towar przy jego osobistym odbiorze od Sprzedawcy jest dopuszczalna bez ograniczeń.
Zapłata kurierowi przy odbiorze towaru wysłanego do Kupującego niebędącego Konsumentem jest dopuszczalna pod warunkiem, że całkowita wartość transakcji sprzedaży nie przekracza kwoty 2.000 zł. Sprzedawca może również uzależnić wybór tej formy płatności od zapłaty zaliczki na poczet realizacji umowy sprzedaży w wysokości do 20% wartości transakcji. Podkreśla się, że wskazane powyżej ograniczenie nie ma zastosowania do konsumentów.
Zapłata przed otrzymaniem towaru (przedpłata), powinna być zrealizowana dopiero po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, w terminie 7 dni od jego otrzymania.
Złożenie dyspozycji płatności przelewem online realizowanej za pośrednictwem jednego z systemu rozliczeń wskazanych w załączniku, jest dokonywane przez Kupującego bezpośrednio po złożeniu zamówienia poprzez wypełnienie odpowiednich danych w oknie dialogowym przeznaczonym do złożenia tej dyspozycji (tzw. formatce płatniczej).

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość
(postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących będących konsumentami)
§ 7

1. Kupujący będący konsumentem, zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, Poz. 683 z późn. zm.) jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, wysyłając na adres Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać listownie na adres siedziby Sprzedawcy: Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością społka komandytowa, Katowice 40-562, ul. Kredytowa 9.
2. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa zawarta na odległość jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien dokonać niezwłocznego zwrotu nabytego towaru, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny stanowi załącznik A niniejszego Regulaminu. Wzór ten jest przykładowy i ma na celu jedynie ułatwienie Kupującemu skorzystania z prawa odstąpienia.
4. Kupujący powinien należycie zabezpieczyć (opakować) odsyłany towar w sposób zapobiegający jego zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży otrzymany wraz z towarem.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot kwoty zapłaconej przez Konsumenta nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej. Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o sposobie, w jaki chce otrzymać zwrot zapłaconej kwoty (przelew bankowy lub przekaz na podany adres).
6. Zakup powinien być dokładnie przemyślany, gdyż przy odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt 1 Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy o czym Sprzedawca jednoznacznie dodatkowo informuje na stronie internetowej w widocznym miejscu.

Reklamacje
§ 8

Sprzedawca oświadcza, że Towary prezentowane w Sklepie są nowe i oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Polski w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.
Sprzedawca zwraca uwagę Kupującym, że pomiędzy zdjęciami i opisami towaru zamieszczonymi w Sklepie, a rzeczywistym wyglądem lub właściwościami tych towarów mogą występować nieznaczne różnice, których możliwość występowania Kupujący powinien brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do zakupu. W razie wątpliwości w tym zakresie, należy się przed dokonaniem zakupu skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania pomocy i niezbędnych wyjaśnień.
Towary objęte są gwarancją jakości udzieloną przez producenta a warunki gwarancji jakości stosowane przez producentów poszczególnych towarów są zamieszczone na stronie internetowej także Kupujący może uzyskać do nich dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej. Kupujący może bez żadnych ograniczeń pobrać plik zawierający warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta zakupionego towaru i sporządzić jego wydruk.

I. Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących będących konsumentami:
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego za wady (rękojmia).
2. Konsument ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in. listownie na adres: Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Katowice 40-562, ul. Kredytowa 9, poprzez email: sklep@sklep.novum.info.pl. Na powyższe adresy i numer kontaktowy Konsument może kierować również wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurą i rozpatrywaniem reklamacji.
3. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kosnumentowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Konsumenta adres.
4. W przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady Sprzedawca ustosunkuje się do tej reklamacji w terminie 14 dni.
5. Procedura rozpatrywania reklamacji stanowi załącznik B do niniejszego Regulaminu. Wzór ten jest przykładowy i ma na celu jedynie ułatwienie Konsumentowi złożenia reklamacji.
6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy wymiana albo naprawa narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność jest nieistotna.
8. Konsument, po ustaleniu, że towar jest niezgodny z umową, wysyła jedynie Sprzedawcy pisemne zawiadomienie wraz z dokumentem zakupu. Konsument nie jest uprawniony do odesłania zakupionego towaru wraz z oświadczeniem obejmującym reklamację. O dalszych krokach co do postępowania reklamacyjnego (w tym w szczególności ewentualnej wysyłce towaru do Sprzedawcy lub odbioru towaru przez Sprzedawcę we własnym zakresie w przypadku konieczności jego wymiany lub naprawy) Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, i są one zależne od sposobu rozpatrzenia reklamacji.
9. O odmowie uwzględnienia reklamacji lub konkretnego żądania objętego reklamacją Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w piśmie, które zawieraja również uzasadnienie odmowy lub żądania. Odmowa taka nie pozbawia Konsumenta innych uprawnień przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
10. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
11. Udzielenie Konsumentowi gwarancji przez producenta, następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

II. Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami.
12. Z uwagi na fakt, że towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów prezentowanych w Sklepie (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego) jest wyłączona. Górną granicą odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy za szkody związane z zawartą umową sprzedaży jest uiszczona przez Kupującego cena za towar objęty umową sprzedaży.
13. Postanowienia pkt 15 nie mają zastosowania jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił lub szkodę wyrządził Kupującemu umyślnie.

Ochrona danych osobowych
§ 9

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC jest Spółka NOVUM STONE EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 40-562, przy ul. Kredytowej 9.
2. Dane osobowe podane przez Kupującego podczas rejestracji lub w związku z zamawianiem towarów w Sklepie, przetwarzane są przez Sprzedawcę w celu realizacji zamówienia, w celu archiwizacji oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, w tym o ile Kupujący wyrazi na to zgodę, dane Kupującego przetwarzane są dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Sprzedawcę samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, w szczególności takich jak: sprzedaż towarów prezentowanych w Sklepie, przesyłania informacji o nowych produktach i usługach, udział w konkursach, promocjach.
3. Dane osobowe sa przekazywane przedsiębiorstwom transportowym lub innym administratorom danych, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Kupującym. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom.
4. Sprzedawca zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tzn. Umożliwia Kupującym wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawno wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.
5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący powinien kierować na adres: NOVUM STONE EXPERT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach, ul. Kredytowa 9, 40-562 Katowice, z dopiskiem „Dane osobowe“.
6. Szczególowe zasady przetwarzania danych przez S[rzedajacego okreslone są w pkt. II Polityki Prywatnosci, dostepnej na stronie: www.sklep.novum.info.pl

Postanowienia końcowe
§ 10

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 29 czerwca 2018 roku. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronie internetowej Regulaminu w wersji uwzględniającej wprowadzone zmiany.
3. Postanowienia Regulaminu nie mają zastosowania wobec Kupujących będących klientami Sprzedawcy, z którymi Sprzedawcę łączą umowy o współpracy handlowej regulujące szczegółowo prawa i obowiązki stron, w zakresie w którym postanowienia Regulaminu pozostają w sprzeczności z postanowieniami umowy współpracy (pierwszeństwo umowy).
4. Wszelkie spory sądowe powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi niebędącymi konsumentami, są rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.

ZAŁĄCZNIK A

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
(Imię i nazwisko, adres Konsumenta
odstępującego od umowy)

Novum Stone Expert
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kredytowa 9
40-562 Katowice

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA
O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że odstępuję od umowy zawartej drogą elektroniczną w dniu ………………………………………….. w związku ze złożonym przeze mnie zamówieniem o numerze …………………………………. i dokonuję zwrotu produktów: ……..……………….. ……………………………………………………………………………………………………………………. .

Podstawą prawną odstąpienia jest art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, Poz. 683 z późn. zm.)
Wskazuję, iż oświadczenie składam z zachowaniem terminu określonego w art. 27 w/w. Ustawy. Zwrotu pieniędzy proszę dokonać:
a) na rachunek bankowy nr : ………………………………………………………………………..
w Banku ………………………. należący do …………………………………. (dane posiadacza rachunku).
b) przekazem pocztowym na adres: ……………………………………………………………..

……………………………………… …………………………..
data i miejsce sporządzenia podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK B

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………
(Imię i nazwisko, adres Konsumenta
Zgłaszającego reklamację towaru)

Novum Stone Expert
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Kredytowa 9
40-562 Katowice
R E K L A M A C J A
Niniejszym, działając na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego, zgłaszam reklamację zakupionego towaru.

a) nazwę i ilość wadliwego towaru: …………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

b) numer zamówienia (jeżeli jest znany): …………………………………………………………….

c) numer dokumentu sprzedaży: ………………………………………………………………………..

d) data stwiedzenia wady: …………………………………………………………………………………

e) opis wady: …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

f) nazwa banku, numer rachunku bankowego, dane posiadacza rachunku (jeżeli konsument nie jest jego posiadaczem): …………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Domagam się (*należy podkreślić, czego się Konsument domaga):
– naprawy wadliwego towaru,
– wymiany wadliwego towaru na towar wolny od wad.

Do niniejszego pisma reklamacyjnego dołączam dokument sprzedaży.

………………………………………..          …………..……………………
data i miejsce sporządzenia             podpis Konsumenta

Zapraszamy do kontaktu

novum tv

Oddział Katowice

katowice@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 (32) 608-16-84

+48 509 563 598

+48 504 186 471

Obsługa Firm

+48 509 563 595

+48 504 186 471

novum tv

Oddział Ruda Śląska

ruda@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 792 801 311

Obsługa Firm

+48 792 901 309

novum tv

Adres e-mail

sklep@novum.info.pl

novum tv

Lokalizacja

40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9

41-700 Ruda Śląska , Al. Rodziny Gürtlerów 99

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chciałbyś uzyskać wycenę? Napisz do nas.

    Facebook Youtube