SUPER PROMOCJA
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ


Zwroty / Wymiany

1. Kupujący będący konsumentem, zgodne z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 roku, Poz. 683 z późn. zm.) jest uprawniony do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, wysyłając na adres Sprzedawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie należy wysłać listownie na adres siedziby Sprzedawcy: Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością społka komandytowa, Katowice 40-562, ul. Kredytowa 9.
2. W razie skorzystania z prawa odstąpienia umowa zawarta na odległość jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien dokonać niezwłocznego zwrotu nabytego towaru, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy bez podania przyczyny stanowi załącznik A niniejszego Regulaminu. Wzór ten jest przykładowy i ma na celu jedynie ułatwienie Kupującemu skorzystania z prawa odstąpienia.
4. Kupujący powinien należycie zabezpieczyć (opakować) odsyłany towar w sposób zapobiegający jego zniszczeniu lub uszkodzeniu w transporcie. Do zwracanego towaru należy dołączyć dowód sprzedaży otrzymany wraz z towarem.
5. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot kwoty zapłaconej przez Konsumenta nastąpi bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 7 dni od otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki zwrotnej. Konsument powinien poinformować Sprzedawcę o sposobie, w jaki chce otrzymać zwrot zapłaconej kwoty (przelew bankowy lub przekaz na podany adres).
6. Zakup powinien być dokładnie przemyślany, gdyż przy odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt 1 Konsument ponosi koszty zwrotu towaru Sprzedawcy o czym Sprzedawca jednoznacznie dodatkowo informuje na stronie internetowej w widocznym miejscu.

REKLAMACJE

Sprzedawca oświadcza, że Towary prezentowane w Sklepie są nowe i oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Polski w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa.
Sprzedawca zwraca uwagę Kupującym, że pomiędzy zdjęciami i opisami towaru zamieszczonymi w Sklepie, a rzeczywistym wyglądem lub właściwościami tych towarów mogą występować nieznaczne różnice, których możliwość występowania Kupujący powinien brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji co do zakupu. W razie wątpliwości w tym zakresie, należy się przed dokonaniem zakupu skontaktować z obsługą Sklepu celem uzyskania pomocy i niezbędnych wyjaśnień.
Towary objęte są gwarancją jakości udzieloną przez producenta a warunki gwarancji jakości stosowane przez producentów poszczególnych towarów są zamieszczone na stronie internetowej także Kupujący może uzyskać do nich dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie internetowej. Kupujący może bez żadnych ograniczeń pobrać plik zawierający warunki gwarancji jakości udzielonej przez producenta zakupionego towaru i sporządzić jego wydruk.

I. Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących będących konsumentami:
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego za wady (rękojmia).
2. Konsument ma prawo złożyć reklamacje w każdy prawnie dopuszczalny sposób, w tym m.in. listownie na adres: Novum Stone Expert spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Katowice 40-562, ul. Kredytowa 9, poprzez email: sklep@sklep.novum.info.pl. Na powyższe adresy i numer kontaktowy Konsument może kierować również wszelkie pytania i wątpliwości związane z procedurą i rozpatrywaniem reklamacji.
3. Informacja o uznaniu za zasadną lub odrzuceniu reklamacji zostanie przesłana Kosnumentowi na adres korespondencyjny podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub inny wskazany przez Konsumenta adres.
4. W przypadku złożenia reklamacji na podstawie rękojmi za wady Sprzedawca ustosunkuje się do tej reklamacji w terminie 14 dni.
5. Procedura rozpatrywania reklamacji stanowi załącznik B do niniejszego Regulaminu. Wzór ten jest przykładowy i ma na celu jedynie ułatwienie Konsumentowi złożenia reklamacji.
6. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
7. Jeżeli naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie, lub gdy wymiana albo naprawa narażałaby Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność jest nieistotna.
8. Konsument, po ustaleniu, że towar jest niezgodny z umową, wysyła jedynie Sprzedawcy pisemne zawiadomienie wraz z dokumentem zakupu. Konsument nie jest uprawniony do odesłania zakupionego towaru wraz z oświadczeniem obejmującym reklamację. O dalszych krokach co do postępowania reklamacyjnego (w tym w szczególności ewentualnej wysyłce towaru do Sprzedawcy lub odbioru towaru przez Sprzedawcę we własnym zakresie w przypadku konieczności jego wymiany lub naprawy) Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę, i są one zależne od sposobu rozpatrzenia reklamacji.
9. O odmowie uwzględnienia reklamacji lub konkretnego żądania objętego reklamacją Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w piśmie, które zawieraja również uzasadnienie odmowy lub żądania. Odmowa taka nie pozbawia Konsumenta innych uprawnień przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.
10. Sprzedawca nie jest producentem Produktów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Produktu na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u Producenta, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
11. Udzielenie Konsumentowi gwarancji przez producenta, następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu.

II. Postanowienia dotyczące wyłącznie Kupujących niebędących konsumentami.
12. Z uwagi na fakt, że towary prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady towarów prezentowanych w Sklepie (art. 556 i n. Kodeksu cywilnego) jest wyłączona. Górną granicą odpowiedzialności odszkodowawczej Sprzedawcy za szkody związane z zawartą umową sprzedaży jest uiszczona przez Kupującego cena za towar objęty umową sprzedaży.
13. Postanowienia pkt 15 nie mają zastosowania jeżeli Sprzedawca wadę podstępnie zataił lub szkodę wyrządził Kupującemu umyślnie.

Zapraszamy do kontaktu

novum tv

Oddział Katowice

katowice@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 (32) 608-16-84

+48 509 563 598

+48 504 186 471

Obsługa Firm

+48 509 563 595

+48 504 186 471

novum tv

Oddział Ruda Śląska

ruda@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 792 801 311

Obsługa Firm

+48 792 901 309

novum tv

Adres e-mail

sklep@novum.info.pl

novum tv

Lokalizacja

40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9

41-700 Ruda Śląska , Al. Rodziny Gürtlerów 99

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chciałbyś uzyskać wycenę? Napisz do nas.

    Facebook Youtube