SUPER PROMOCJA
ZAPOZNAJ SIĘ Z OFERTĄ


Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony internetowej http://www.sklep.novum.info.pl/ oraz ochrony prywatności Użytkowników wyżej wymienionej Strony internetowej.
I. Definicje zwrotów używanych w niniejszym dokumencie:

a. Administrator (lub „Administrator danych”) – Administrator danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o ochronie danych osobowych oraz art. 4 pkt 7 rozporządzenia UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC;
b. Strona – strona internetowa prowadzony pod domeną/adresem www.sklep.novum.info.pl;
c. Regulamin –  zamieszczony pod adresem www.sklep.novum.info.pl/regulamin
d. Użytkownik – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
e. Polityka prywatności – niniejszy dokument określający zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Strony http://www. sklep.novum.info.pl/ oraz ochrony prywatności osób odwiedzających Stronę oraz zawierający informacje o tzw. plikach cookies.

II. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych 

1. Administratorem danych jest NOVUM STONE EXPERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Katowicach 40-562 przy ul. Kredytowej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426695, NIP: 6442892872 oraz REGON: 276409123.

2. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników za pośrednictwem Strony i zamieszczonych na niej adresów poczty elektronicznej (email) przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem UE 2016/679 wydanym przez Parlament Europejski oraz Radę Europejską dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz wolnym przepływem takich danych, oraz uchylające Dyrektywę 95/46/EC. Zbiory zgromadzonych danych osobowych Użytkowników podlegają właściwej ochronie, zgodnie z w/w. przepisami.

3. Administrator danych przetwarza dane osobowe na wskazanych w niniejszej Polityce prywatności zasadach i w zakresie, w jakim dane te zostały Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach:

a) udzielenia informacji o oferowanych przez niego produktach;
b) nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania oraz realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez niego produktów – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia UE 2016/679),
c) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami jakie Administrator może mieć w stosunku do siebie w związku z zawarciem lub realizacją Umowy – przez okres obowiązywania Umowy, oraz przez 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) i 5) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia UE 2016/679),
d) realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego – przez okres obowiązywania Umowy, oraz przez 15 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana (na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 2) ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25.05.2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679).

4. Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w wyżej wymienionych celach. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) ( dalej „u.ś.d.e.”), ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) ( dalej „u.d.o.”) oraz rozporządzeniem UE 2016/679.
5. Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

6. W celu uzyskania dalszych informacji o przysługujących prawach i sposobach ich realizacji, lub w razie jakichkolwiek innych pytań lub żądań, prosimy o kontakt z Administratorem.

7. Przewidywanymi odbiorcami danych są podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych, oraz pracownicy i współpracownicy Administratora lub tych podmiotów – w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

8. Administrator jest zobowiązany i uprawniony do udostępniania informacji o posiadanych danych osobowych Użytkowników organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

III. Pliki cookies na Stronie

1. W związku z świadczenie usług internetowych oraz prowadzeniem Strony, Administrator stosuje tzw. cookies, które to stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.

4. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

6. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach Serwisu.

IV. Kontakt

Wszelka korespondencja w zakresie związanym z administrowaniem danymi osobowymi oraz niniejszą Polityką prywatności winna być kierowana na adres siedziby Administratora danych lub pocztą elektroniczną na adres email: sklep@novum.info.pl

Zapraszamy do kontaktu

novum tv

Oddział Katowice

katowice@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 (32) 608-16-84

+48 509 563 598

+48 504 186 471

Obsługa Firm

+48 509 563 595

+48 504 186 471

novum tv

Oddział Ruda Śląska

ruda@novum.info.pl

Obsługa Klienta

+48 792 801 311

Obsługa Firm

+48 792 901 309

novum tv

Adres e-mail

sklep@novum.info.pl

novum tv

Lokalizacja

40-562 Katowice, ul. Kredytowa 9

41-700 Ruda Śląska , Al. Rodziny Gürtlerów 99

Formularz kontaktowy

Masz pytania? Chciałbyś uzyskać wycenę? Napisz do nas.

    Facebook Youtube